Privacy

Keurmerk Energie is zich ervan bewust dat zorgvuldige en veilige omgang met (persoons)gegevens van groot belang is voor haar bedrijfsactiviteiten. Via deze privacyverklaring lichten we toe hoe Keurmerk Energie daar opvolging aan geeft. Onze energie wordt geleverd door Kikker Energie. Daarom wordt Kikker Energie vermeld in dit privacy- en cookiebeleid

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit voor de uitvoering of nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is of als dit ten goede komt aan de serviceverlening aan u. Verder kan Kikker Energie uw gegevens verstrekken aan derden als zij dit volgens de wet verplicht is. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Kikker Energie en door haar ingeschakelde derden onder verantwoordelijkheid van Kikker Energie, voor zover dat uit hoofde van hun functie of opdracht noodzakelijk is. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Kikker Energie B.V.
Tolnasingel 12, 2411 PV Bodegraven

Kikker Energie verwerkt persoonsgegevens hoofdzakelijk omdat dit noodzakelijk is om het energiecontract uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn wij als organisatie gebonden aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Het kan ook zo zijn dat wij gegevens gebruiken omdat hier een gerechtvaardigd belang mee gemoeid is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van je gegevens om onze bedrijfsvoering te verbeteren. Tenslotte kan het zijn dat wij met jouw toestemming gegevens gebruiken, bijvoorbeeld het plaatsen van cookies. Voor zover wij met jouw toestemming bepaalde gegevens van jou verwerken, kan jij jouw toestemming natuurlijk altijd intrekken (waarna wij de betrokken verwerkingen zullen staken).

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • beoordeling en acceptatie van een aanvraag voor een energiecontract;
 • uitvoering van deze contracten (bijvoorbeeld de facturatie en onderlinge communicatie);
 • registratie voor en verdere dienstverlening via kikker.nl;
 • kwaliteits- en opleidingsdoeleinden (bijvoorbeeld korte opslag van telefoongesprekken om onze klantenservice te verbeteren);
 • uitvoering van crediteuren- en debiteurencontroles (bijvoorbeeld een kredietwaardigheidsbeoordeling);
 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • promotie- en marketingactiviteiten (bijvoorbeeld het doen van een verlengingsaanbod of toesturen van een aanbieding);
 • de analyse en verbetering van onze bedrijfsvoering en dienstverlening (bijvoorbeeld het opstellen van rapportages aan de hand van klantgegevens of -profielen);
 • de behandeling van klachten of geschillen.

De typen persoonsgegevens die we verwerken zijn:

 • (bedrijfs)naam
 • Kamer van Koophandel nummer
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • bankrekeningnummer en andere gegevens met betrekking tot betalingen, zoals factuuradres
 • contactgegevens bij informatievragen naar onze producten of diensten, chat via onze website met ons of contact op een andere manier met ons.
 • elektriciteits- en gasverbruik, de EAN-code, aansluitwaarde van uw aansluiting(en) en het metertype ten behoeve van de levering van elektriciteit en gas.

Kikker Energie bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doelen die in deze verklaring worden genoemd of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Kikker Energie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of iedere andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden gegevens bewaard op beveiligde servers en fysieke documenten in afsluitbare opslag. Waar nodig worden gegevens versleuteld verzonden en zorgen we ervoor dat onze medewerkers alleen toegang tot persoonsgegevens hebben voor zover dat noodzakelijk is om hun functie uit te voeren.

Kikker Energie kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit als ‘verwerker’ voor Kikker Energie. De betreffende verwerker ontvangt van Kikker Energie alleen de noodzakelijke gegevens en wordt verplicht om de persoonsgegevens te beschermen. Met de verwerkers sluit Kikker Energie een verwerkersovereenkomst waarin dit expliciet is opgenomen.

Recht op inzage, correctie, overdracht en verwijdering
Te allen tijde zal Kikker Energie inzicht geven in de persoonsgegevens die door Kikker Energie zijn geregistreerd. Op verzoek worden deze gegevens desgewenst aangepast.

U kunt ons ook vragen om uw gegevens te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Realiseer hierbij wel dat Kikker Energie hier niet altijd gehoor aan kan geven. Kikker Energie kan hier alleen aan voldoen als wij niet wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren of als wij de gegevens niet meer nodig hebben om diensten aan u te kunnen leveren.

Verder heeft u recht op gegevensoverdracht, waarbij uw persoonsgegevens in een overdraagbaar formaat door Kikker Energie aan een door u opgegeven ontvanger verstrekt worden.

Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij u ongegronde of buitensporige verzoeken doet. Verstrek bij uw verzoek de laatste drie cijfers van uw IBAN nummer of stuur een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee, zodat wij hiermee kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt https://www.rijksoverheid.nl/ .

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Kikker Energie via e-mail, telefoon, post en/of SMS.

Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken kan dat per e-mail via service@kikker.nl of schriftelijk via:

Kikker Energie B.V.
Tolnasingel 12, 2411 PV Bodegraven

Kikker Energie maakt gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn meetinrichtingen die, mits geautoriseerd door de klant, op afstand uitleesbaar zijn.

In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Kikker Energie houdt zich aan deze gedragscode. Deze gedragscode kunt u terugvinden op onze website.

Sinds 1 januari 2016 geldt de Meldplicht Datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben geconstateerd. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Kikker Energie via service@kikker.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijke) datalek.

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Kikker Energie, kan u ons bereiken via service@kikker.nl. Ook kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Kikker Energie wil graag dat je de website optimaal kunt gebruiken. Daar zijn soms cookies voor nodig. Op deze pagina lees je precies hoe, waarom en wanneer cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden doorgaans gebruikt om de website beter te laten functioneren en te monitoren. Er is onderscheid te maken tussen drie soorten cookies.

Functionele cookies

Kikker Energie maakt gebruik van Functionele-cookies.

Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website, zodat je bijvoorbeeld nadat je bent ingelogd ook ingelogd blijft. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de website gemakkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.

Analytische cookies

Kikker Energie maakt gebruik van Analytische-cookies.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Kikker Energie hiermee de werking van de website.

Kikker Energie probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Kikker Energie maakt gebruik van Google Analytics. Daardoor worden er ook cookies geplaatst van Google Analytics die als doel hebben om data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.(https://policies.google.com/privacy)

Tracking cookies

Kikker Energie maakt gebruik van Tracking-cookies.

Tracking cookies worden in de regel gebruikt zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

De Google Adwords cookie onthoudt welke pagina’s u bezoekt, zodat u gerichte en relevante aanbiedingen van ons kunt ontvangen. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google. (https://policies.google.com/privacy)

Kikker Energie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.